Alle som skal i gang med egne prosjekter vet at det koster både penger og andre ressurser. Det er risiko involvert i den satsingen man skal i gang med, så naturlig nok vil man helst sikre seg best mulig. Det å få inn tilskudd 

Ballangen næringsfond

Ballangen kommunes næringsfond ble etablert ved kgl.res. i 1969 og i 1971. Fondet har en grunnkapital på kr. 1.000.000.

Den årlige avsetning til næringsfondet utgjør ca kr. 1.900.00,-. Av dette er det ca. kr 900.00,- som er avsatt til faste formål og ca kr 1.000.000,- som kan fordeles til diverse næringstiltak enten via tilskudd eller lån.

Formålet med næringsfondet er at det skal nyttes til delfinansiering av tiltak som kan fremme nye hel- eller deltids næringsetableringer, eventuelt trygge arbeidsplasser og bosettingen i Ballangen kommune. Tiltak som vil skape nye arbeidsplasser prioriteres. 

Vedtektene ble sist endret 2013 for bedre å kunne tilpasse seg det eksisterende næringsliv i Ballangen kommune.

Som utgangspunkt skal næringsetableringer med stort behov for tilskudd og lån, gå via Innovasjon Norge, som er satt til å dele ut statlige midler til kostnadskrevende satsinger. De nye retningslinjer for næringsfondet setter derfor en grense oppad til kr. 50.000,- og en grense oppad til kr. 100.000,- når det gjelder lån. I tillegg legges det inn en regel om at tilskudd og lån fra fondet ikke skal utgjøre mer en 20 % av finansieringen av godkjente kostnader. 

 

Du kan lese retningslinjene for næringsfondet her

Innovasjon_Norge.jpg

Innovasjon Norge har en rekke forskjellige finansierings alternativ rettet mot de fleste typer bedrifter og prosjekter.

Nedenfor er det en liste over de mest aktuelle. Klikk på overskriften så får du mer informasjon.

Gå til Innovasjon Norge sin hjemmeside

 

Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.

FOR HVEM
Små, mellomstore og store bedrifter over hele landet, i alle næringer.


 

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Vi hjelper deg videre

FOR HVEM
Bedrifter og enkeltmannsforetak registrert for mindre enn 3 år siden.


 

Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge gir årlig nesten 300 millioner kroner i tilskudd til industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter - IFU/OFU.

FOR HVEM
Små og mellomstore bedrifter med kompetanse og kapasitet til å løse utviklingsbehov hos kundepartnere.


 

Utvikler din bedrift teknologi som forbedrer miljøet, og skal dere bygge demonstrasjonsanlegg i Norge? Da kan Miljøteknologiordningen være aktuell.

FOR HVEM
Små, mellomstore og store bedrifter i hele landet, som skal i gang med pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge

.

 

Forskningsrdet.jpg

Hvem kan søke?

Institusjoner, bedrifter og virksomheter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Enkeltpersoner kan normalt ikke søke.

Finn utlysning

Vi lyser ut midler med fast og løpende søknadsfrist. Utlysninger med fast søknadsfrist vises i listen over aktive utlysninger seks uker før fristen. Du kan kun opprette søknad til aktive utlysninger. Mer informasjon om frister og oversikt over kommende utlysninger.

Skrive søknad 

Søknad oppretter du via valgt utlysning ved å bekrefte at du har satt deg inn i vilkårene som gjelder for den aktuelle utlysningen. Med enkelte unntak skal alle søknader leveres i Mitt nettsted, Forskningsrådets elektroniske søknads- og rapporteringssystem.

I tillegg til de spesielle føringene som gjelder for den enkelte utlysning, må du sette deg inn i de generelle vilkårene for søknadstypen og Forskningsrådetsgenerelle krav til søknaden. Der det er motstridende krav, er det utlysningsteksten som gjelder.

Svar på søknaden

Når søknaden er levert, vil du motta e-post fra Forskningsrådet om at søknaden er mottatt. Prosjekttittel og ansvarlig virksomhet blir offentliggjort i en liste over søknader til behandling. Informasjon om når søknaden vil være ferdig behandlet finner du i utlysningsteksten.

Resultatet av søknadsbehandlingen offentliggjøres med en liste over innvilgede søknader og hvilke fageksperter som har blitt brukt i søknadsbehandlingen.

Kontrakt og rapportering

Kontrakten er en avtale mellom Forskningsrådet og virksomheten som er ansvarlig for prosjektet det er søkt om midler til. Kontrakten utformes i samarbeid med personen som er administrativt ansvarlig for prosjektet.

Framdrifts- og sluttrapporter sendes inn til Forskningsrådet elektronisk via Mitt Nettsted. De som skal rapportere vil motta informasjon om dette pr e-post i god tid før fristens utløp.